Salgs- og leveringsbetingelser

for

marlenelisberg.dk

CVR-nr. 42748307

Gældende fra 10. september 2021 


1 Anvendelse 

1.1 Anvendelse 

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler omkring marlenelisberg.dks, CVR-nummer 42748307, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser vedrørende oversættelser, korrekturlæsning, tekstforfattelse, administrativ support, afholdelse af foredrag samt anden beslægtet virksomhed til erhvervskunder og forbrugere. 


2 Aftalegrundlag 

2.1 Aftalegrundlag 

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag for Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens betingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. 

2.2 Ændringer og tillæg 

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. 

2.3 Modstridende salgs- og leveringsbetingelser 

Såfremt Virksomhedens kunde eller samarbejdspartner har salgs- og leveringsbetingelser, forretningsbetingelser eller lignende, finder disse ikke anvendelse på aftaler indgået med Virksomheden, og disse Betingelser skal under alle omstændigheder finde anvendelse forud for disse. 


3 Serviceydelser 

3.1 Standard 

Kunden kan anmode Virksomheden om tilbud på en serviceydelse. Kunden vil herefter modtage et tilbud om salg og levering af serviceydelsen fra Virksomheden som sammen med Betingelserne, skal accepteres af kunden inden for den i tilbuddet angivne frist.

3.2 Kundens medvirken 

Kunden skal give Virksomheden adgang til oplysninger i det omfang det er nødvendigt for, at Virksomheden kan udføre serviceydelserne. 

3.3 Lovgivning og standarder 

Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder eventuel særlovgivning eller andre standarder, som er særlige for kunden, eller at serviceydelserne kan anvendes til konkrete formål, som kunden ikke har gjort Virksomheden opmærksom på, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. 


4 Pris og betaling 

4.1 Pris 

Kunden modtager en samlet pris for serviceydelsen, som vil fremgå af fakturaen, der fremsendes i forbindelse med aftaleindgåelsen. Hvis ikke der gives en samlet pris for serviceydelsen, oplyser Virksomheden, hvordan prisen vil blive beregnet, som udgangspunkt timebaseret. Virksomheden kan efter kundens anmodning herom give kunden et prisestimat. Alle priser til erhvervskunder er eksklusive moms, hvorimod priserne til forbrugere er inklusive moms med den til enhver tid gældende sats, pt. 25 %. 

4.2 Virksomheden forbeholder sig retten til uden varsel at regulere de aftalte priser for ikke-leverede serviceydelser i tilfælde af ændringer af skatter, afgifter eller andre forhold, herunder prisændringer fra Virksomheden, som Virksomheden ikke har indflydelse på. 

4.3 Betaling 

Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelsen senest netto kontant 7 dage efter modtagelsen af fakturaen, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. 


5 Forsinket betaling 

5.1 Rente 

Hvis erhvervskunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. 

5.2 Hvis forbrugeren undlader at betale 30 dage efter forfaldsdagen, tilskrives der renter og gebyrer efter rentelovens regler. Tilskrevne renter tillægges den til enhver tid værende hovedstol. Betaling kan alene ske med frigørende virkning direkte til Virksomheden, og enhver betaling anvendes først til dækning af tilskrevne renter og rykkergebyrer før betaling af hovedstolen. 

5.3 Ophævelse 

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1-5.2 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. 


6 Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser 

6.1 Tilbud 

Virksomhedens tilbud er gældende i den periode, som er anført i tilbuddet, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet. 

6.2 Ordrer 

Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver serviceydelse: 1) beskrivelse af ydelsen, 2) prisniveau, 3) betalingsbetingelser og 4) dato for serviceydelsens levering.

 6.3 Ordrebekræftelser 

Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt snarest muligt efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden. 

6.4 Ændring af ordrer 

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept. 

6.5 Uoverensstemmende vilkår 

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen, jf. pkt. 7. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen. 


7 Fortrydelse 

7.1 Kunden, der optræder som forbruger, har ret til at træde tilbage fra en aftale, der er indgået uden for Virksomhedens forretningssted. Dette kan ske uden begrundelse og inden for 14 dage fra den dag, hvor aftalen blev indgået. 

7.2 Kunden skal utvetydigt give Virksomheden besked herom inden for 14 dage fra den dag, hvor aftalen blev indgået. 


8 Reklamation 

8.1 Såfremt Virksomheden misligholder sine forpligtelser, skal kunden reklamere inden rimelig tid efter at leveringen har fundet sted. Reklamationen skal være så specifik, at Virksomheden kan identificere den påberåbte mangel. En generel angivelse af at der er mangler, betragtes ikke som en reklamation. 

8.2 Såfremt kunden har reklameret rettidigt, er Virksomheden berettiget til at afhjælpe manglen, idet ikke rettidige påberåbte mangler afvises. Der gælder dog ingen afhjælpningspligt. Afhjælper Virksomheden den påberåbte mangel, har kunden ikke andre misligholdelsesbeføjelser. 

8.3 Hvis kunden reklamerer over forhold, der ikke kan betragtes som mangler, er Virksomheden berettiget til at fakturere kunden efter medgået tid for gennemgang og behandling af kundens reklamation. 


9 Levering 

9.1 Leveringstid 

Virksomheden leverer de aftalte serviceydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse, eller som i øvrigt er aftalt. Er intet aftalt om leveringstiden, skal Virksomheden levere de aftalte serviceydelser inden for rimelig tid.  

9.2 Leveringssted 

Virksomheden leverer de aftalte serviceydelser til det leveringssted, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse, eller som i øvrigt er aftalt. 


10 Forsinket levering 

10.1 Meddelelse 

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. 

10.2 Ophævelse 

Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelsen indenfor den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, ved skriftlig meddelelse til Virksomheden, hvis forsinkelsen er af væsentlige betydning for kunden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering. 


11 Ansvar 

11.1 Ansvar 

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget og punkt 11.2-11.4 nedenfor. Krav om erstatning skal fremsættes skriftligt overfor Virksomheden inden rimelig tid. 

11.2 Ansvarsbegrænsning 

Virksomhedens erstatningsansvar kan i ingen tilfælde overstige det laveste beløb af Virksomhedens samlede vederlag modtaget fra kunden i de tolv (12) måneder, der ligger forud for tidspunktet for Virksomhedens misligholdelse. 

11.3 Indirekte tab 

Virksomheden er ikke ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder tab af forretning eller forretningsmulighed, internt tidsforbrug på afhjælpning af påberåbte mangler, forretningsafbrydelse og tab af fortjeneste. 

11.4 Force majeure 

Virksomheden skal ikke være ansvarlig for manglende opfyldelse eller forsinkelse med opfyldelse af Virksomhedens forpligtelser i henhold til disse Betingelser, hvis sådan manglende opfyldelse eller forsinkelse er forårsaget af krig, optøjer, borgerlige uroligheder, generalstrejker eller uro på arbejdsmarkedet, brand, oversvømmelse, naturkatastrofer, epidemier, pandemier, herunder COVID-19, nationale eller globale sundhedskriser, valutarestriktioner, handelsembargoer, transportforsinkelser, afbrydelser eller sammenbrud i energiforsyning, efterlevelse af lovgivningen, love, bekendtgørelser, regler, påbud eller regulativer udstedt af en statslig myndighed, herunder karantæne eller af nogen anden årsag (uanset om sådan årsag er sammenlignelig eller ikke sammenlignelig med de heri angivne eksempler), der ligger uden for Virksomhedens rimelige kontrol. 


12 Immaterielle rettigheder 
12.1 Ejendomsret 

Virksomheden har, og skal – alene med respekt af tredjemands rettigheder – til stadighed bevare ejendoms- og/eller brugsret til alle af de af serviceydelserne omfattede immaterielle rettigheder, herunder materialer, materielle og immaterielle aktiver og knowhow, som Virksomheden har udviklet. 

12.2 Brugsret 

Kunden opnår ved betaling af de(t) aftalte vederlag en tidsubegrænset, ikke - eksklusiv, ikke-overdragelig brugsret til at udnytte de immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens serviceydelser til kunden inden for de formål, der hører til kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne. 

12.3 Krænkelse 

Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig. 


13  Fortrolighed 

13.1 Videregivelse og brug 

Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. 

13.2 Beskyttelse 

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i punkt 13.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab. 

13.3 Varighed 

Parternes forpligtelser efter punkt 13 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret. 


14 Øvrige betingelser 

14.1 Nærværende Betingelser kan af Virksomheden ændres uden varsel. 

14.2 Ændringer som følge af krav fra offentlige myndigheder berettiger Virksomheden til at ændre den aftalte pris, hvilket vil blive reguleret ved et tillæg/afdrag i den aftalte ordresum. 


15 Gældende lov og værneting 

15.1 Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret. 

15.2 Enhver tvist, som som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved de almindelige domstole. Sagen skal i 1. instans anlægges ved Virksomhedens værneting, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. 

15.3 Retsplejelovens almindelige regler om henvisning og anke finder anvendelse. 

15.4 Er du forbruger, kan du også klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klage kan også indgives online på www.forbrug.dk. Retten til at klage kan i visse tilfælde være betinget af, at den ydelse, som du vil klage over, har kostet mindst kr. 1.000 . 

15.5 Forbrugere med bopæl i et andet EU-land kan også klage via EU kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/odr.